De online ledenadministratie is te bereiken via www.taekwondobond.nl/ledenadministratie (let OP!!)

Om in te loggen in de online ledenadministratie dient u bij “gebruikersnaam” uw bondslidnummer in te vullen.
Logt u voor het eerst in dan kunt u gebruik maken van de optie “nieuw wachtwoord aanvragen”, dit wordt dan verstuurd naar het e-mailadres dat in onze ledenadministratie bekend is. Indien de melding “geen gebruiker gevonden” verschijnt, dient u eerst een e-mail te sturen naar info@taekwondobond.nl met daarin vermeld uw naam, lidnummer en e-mailadres.

Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen een eenmalig inschrijfgeld en, afhankelijk van de aanmelddatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie.

WordPress Tables Plugin
WordPress Tables Plugin

Verenigingen:

Wij vragen de clubs/verenigingen de volgende gegevens te controleren:

Ledenbestand, indien er leden bij staan die niet meer actief zijn bij uw vereniging verzoeken wij u deze te verwijderen. Het lid blijft dan nog wel individueel lid van de TBN maar heeft dan geen verbintenis meer met uw vereniging.

Actualiseer uw club gegevens.

Aanmeldingsprocedure leden:

U kunt zich via uw vereniging opgeven als bondslid.
Na acceptatie van uw aanmelding ontvangt u een eigen inlogcode voor de online ledenadministratie. Hier kunt u ook een betaalbewijs downloaden met uw betaalstatus voor het lopende contributiejaar (betaald / niet betaald).

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan via de online ledenadministratie (www.taekwondobond.nl/ledenadministratie) of via een aangetekende brief met vermelding van uw naam, bondslidnummer en handtekening. Opzeggen kan alleen als men zijn lopende contributieverplichtingen heeft voldaan. In de online ledenadministratie verschijnt bij betaald hebbende leden een optie om automatisch op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Let wel: Stoppen bij een vereniging of sportschool betekent niet automatisch opzegging van het bondslidmaatschap. Dit dient u apart te doen. Het kan namelijk best zijn dat u bijvoorbeeld wegens verhuizing verder sport bij een andere Taekwondoclub. Vergeet ook niet zo’n eventuele overstap door te geven aan het bondsbureau.

Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij uw vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, uw vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.